Kategorie      

Obchodní podmínky

Úvod Dodání zbožíObchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní a platební podmínky jsou platné pro nákup v knižním kamenném a internetovém obchodě Libri kniharium / www.kniharium.online. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, který je zároveň prodávajícím, a kupujícího (spotřebitele).
 2. Smluvní vztahy obou stran jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platné znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 3. Tyto Obchodní a platební podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kniharium.online a kupující je oprávněn je pro svou potřebu archivovat.

2. Obecná ustanovení

 1. Nákup na Libri kniharium nemůže být uskutečněn bez souhlasu zákazníka s těmito Obchodními a platebními podmínkami. V zájmu zákazníka je se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uskutečněním prvního nákupu. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s těmito Obchodními a platebními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil.
 2. Prodávajícím – je Jaroslav Surý, antikvariát Libri Kniharium / www.kniharium.online, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje možnost nákupu nových i opotřebovaných knih, tisků, pohlednic, grafik a bibliofilií zákazníkům. Kupující bere na vědomí, že jsou zde nabízeny zejména opotřebené knihy (antikvární zboží), obrazy, grafikcé listy a sochy. Mírné opotřebení zboží tedy nemusí být v jeho popisu uváděno.
 3. Zákazníkem internetového obchodu Libri kniharium a na stránkách:  www.kniharium.online provozovaného prodávajícím je kupující - spotřebitel nebo kupující-podnikatel. Podmínky obchodů mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem mohou být sjednávány i individuálně mimo rámec těchto Obchodních a platebních podmínek.
 4. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje na Libri Kniharium / www.kniharium.online prodávané zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Bude-li mít kupující-podnikatel zájem o nákup zboží za účelem svého podnikání, může mu být poskytnuto prodávajícím na základě individuální smlouvy uzavřené mezi ním a prodávajícím. 

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvy budou uzavírány v českém jazyce.
 2. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu www.kniharium.online je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Kupní smlouvy jsou uzavírány výhradně elektronicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. Za účelem vytvoření objednávky je na webovém rozhraní internetového obchodu www.kniharium.online umístěn objednávkový formulář, ve kterém jsou vyplnitelná pole k uvedení podstatných údajů tvořících obsah zamýšlené kupní smlouvy jako specifikace požadovaného zboží, kupní ceny a veškerých poplatků. Tento objednávkový formulář musí kupující vyplnit, zkontrolovat a v případě souhlasu s údaji v něm obsaženými jej odešle prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že k uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu, ale okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Potvrzením objednávky se rozumí odeslání akceptačního přípisu (e-mailu), který bude obsahovat mimo jiné i shrnutí objednávky za účelem možnosti její kontroly a specifikaci způsobu platby a platebních údajů (číslo bankovního účtu, variabilní symbol) na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující může potvrzenou objednávku zkontrolovat co do rozsahu, obsahu, výše kupní ceny, pokud by se lišila od jím odeslané objednávky a důvod odlišnosti by nebyl přímo patrný z potvrzení objednávky (např. dočasná nedostupnost požadovaného zboží atp.), je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím vysvětlení, příp. je oprávněn objednávku stornovat.
 4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny v objednávce a její akceptaci, těmito Obchodními a platebními podmínkami a příslušnými zákonnými ustanoveními. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí, stanovených občanským zákoníkem, je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se pečlivě seznámil s těmito Obchodními a platebními podmínkami, že jim beze zbytku rozumí a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy (objednávky a akceptace). Objednávku a její akceptaci lze učinit v českém jazyce.
 6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet) pro uskutečnění objednávky jsou závislé na běžné výši a tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb používaných kupujícím. Tyto náklady nese v plné výši kupující.
 7. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu výslovný souhlas s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení ve smyslu ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku. 

5. Autorskoprávní ochrana

 1. Kupující je povinen respektovat podmínky autorskoprávní ochrany prodávaného zboží. Kupující bere na vědomí, že autorská díla podléhají autorskoprávní ochraně ve smyslu zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
 2. Kupující se zavazuje, že se zakoupeným zbožím nebude nakládat v rozporu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění či ke škodě autorů nebo prodávajícího.

6. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

 1. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím shromážděny, zpracovávány, uchovávány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely plnění uzavřených kupních smluv, reklamních nabídek, poskytování zákaznických slev a informování kupujícího o nabídkách a prodejních akcí prodávajícího, a to v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 2. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu. Osobní údaje budou prodávajícím uchovávány za pomocí prostředků výpočetní techniky. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným a zpracovávaným osobním údajům a že je oprávněn po prodávajícím žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama a obchodní sdělení prodávajícího i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.
 3. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů e-mailem na adresu: objednavky@kniharium.online Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na e-mailem na adresu: objednavky@kniharium.online 

7. Cookies

 1. Pro zlepšení uživatelského komfortu kupujícího, optimalizace procesu nakupování a lepší směrování nabídky může internetový obchod www.kniharium.online používat soubory cookies. Pokud si kupující používání souborů cookies nepřeje, lze jejich používání na počítači kupujícího zakázat. Internetové prohlížeče běžně tuto operaci umožňují.
 2. Proces nakupování v internetovém obchodě www.kniharium.online zákazem cookies nebude narušen. Umisťování cookies třetích osob internetový obchod www.kniharium.online neumožňuje, pokud by u kupujícího vzniklo podezření, že se tak děje, nechť podezření oznámí na www.kniharium.online.

8. Platební podmínky

 1. Zboží je poskytováno za sjednanou cenu. Sjednanou cenou se rozumí cena včetně vyznačené daně z přidané hodnoty, platná a zveřejněná na internetových stránkách www.kniharium.online v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že s výší kupní ceny souhlasí.
 2. Platby kupujících je možné uskutečnit následujícími způsoby:a) bankovním převodem, b) paypal, c) osobní odběr po předchozí domluvě
 3. Specifikace a bližší popis platebních podmínek je uveden v objednávkovém formuláři.
 4. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky budou uvedeny i další platební údaje (variabilní symbol platby, splatnost, atp.).
 5. Ceny zboží jsou konečné, uváděny včetně DPH a dalších poplatků. U nových knih je sazba DPH ve výši 10%, u ostatního zboží je DPH účtována ve zvláštním režimu. Daňový doklad (paragon) vystavíme a přiložíme do objednávky na vyžádání. Je nutné tuto možnost buď označit v objednávkovém formuláři při objednávání zboží anebo o to požádat při osobním odběru v prodejně. Faktury vystavujeme pro organizace a instituce. V případě zájmu o vystavení faktury uvedete při objednávce do poznámky své kompletní fakturační údaje.

9. Slevy a úpravy cen

 1. Veškeré úpravy a změny cen v internetovém obchodu www.kniharium.online jsou vyhrazeny prodávajícímu. Slevové akce, množstevní slevy, slevy určené přesně definovaným skupinám kupujících (např. pedagogové, školy, apod.) a podobné úpravy cen se vždy vztahují pouze ke konkrétnímu a přesně definovanému druhu zboží. Tyto úpravy a slevy cen platí pouze pro časové období uvedené na internetových stránkách www.kniharium.online, a není-li toto období definováno, pouze do ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
 2. Prodávající si vyhrazuje možnost udělit kupujícím slevu na základě individuálního projednání podmínek (zejm. slevu množstevní).

10. Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.
 2. Kupující udělil prodávajícímu souhlas specifikovaný v čl. 4 odst. 7. těchto Obchodních a platebních podmínek s tím, že dodání zboží je možné před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nastanou-li podmínky uvedené v čl. 12 odst. 6 těchto Obchodních a platebních podmínek.

11. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech: (A) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží (tj. minimálně o 30%), resp. prodávající není s to pořídit zboží za původně udávanou cenu, (B) v případě zjevné chyby v ceně (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží v internetovém obchodě www.kniharium.online obvyklá).
 2. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní ceny, bude mu uhrazená částka převedena zpět na bankovní účet, z něhož mu bylo plnění uhrazeno, nejpozději do 30 dnů od stornování objednávky ze strany prodávajícího.

12. Reklamace a práva z vadného plnění

 1. Práva z odpovědnosti za vady z důvodu dodání nekvalitního zboží mohou být úspěšně uplatněna jen tehdy, pokud se zboží výrazně liší od náhledu, který je kupujícímu k dispozici pro zobrazení zboží před jeho nákupem skladby, a to pouze tehdy liší-li se výrazně svou kvalitou. Kupující je povinen se přesvědčit před nákupem s pomocí náhledu kupovaného zboží, zda kvalita zobrazení odpovídá jeho představě. Zasláním objednávky kupující akceptuje kvalitu zobrazení, tak je patrná z náhledu zboží. Na pozdější reklamace z tohoto důvodu změny názoru kupujícího nelze brát zřetel s výjimkou důvodu uvedeného výše, tj. výrazného rozdílu v kvalitě zobrazení náhledu a originálem.
 2. Na použité zboží není poskytována automatická záruka. Jedná se o knihy, pohledy a grafiku z druhé ruky. U nových knih z naší nabídky je poskytována standardní záruka na výrobní vady, spojená s možností vrácení peněz či výměny za jiné zboží nebo jiný, bezvadný exemplář. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením knihy jejím používáním. Uplatnění reklamace je možné nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží či vyzvednutí zásilky.
 3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 4. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): (i) odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějící části zboží, (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny, (iii) vrácení kupní ceny na základě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 5. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy je kupující oprávněn požadovat odstranění vady, není-li to nepřiměřené i dodáním nového zboží nebo poskytnout slevu z kupní ceny. Dokud kupující nezvolí, že požaduje slevu z kupní ceny, je prodávající oprávněn vadu odstranit poskytnutím nebo dodáním nového zboží nebo toho, co chybí. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Odstranění vady dodáním nového zboží bez vad může kupující požadovat také v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží pro opakovaný výskyt vady nebo větší počet vad řádně užívat. V takovém případě může kupující od kupní smlouvy rovněž odstoupit.
 7. Reklamaci uplatní kupující odesláním spolu se zobrazením vady a popisem reklamované vady k těmto Obchodním a platebním podmínkám na e-mailovou adresu: objednavky@kniharium.online. Lhůta třiceti dnů pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení reklamace prodávajícímu. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailovou zprávou. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím v registračním formuláři, o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován a dále informace o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu zašle na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím v registračním formuláři, odůvodnění tohoto zamítnutí.
 8. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vystavit potvrzení, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou kupujícím v registračním formuláři.
 9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
 10. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, případně příslušný živnostenský úřad jako dozorové orgány státní správy. Dozorové orgány státní správy vyřizují mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 11. Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím ke sporu, může kupující požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá kupující České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 12. Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se kupujícímu z tohoto důvodu vrátí zpět, aniž by kupující prodávajícímu sdělil důvod či stornoval objednávku je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží (zpravidla 150 Kč), a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že nedojde k úhradě způsobené škody na základě výzvy prodávajícího do 14 dnů, souhlasí kupující s tím, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Bude-li ze strany kupujícího požadováno opětovné zaslání zboží, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat úhradu nákladů předem. 

13. Platnost, účinnost a změny Obchodních a platebních podmínek

 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně provést změnu či aktualizaci těchto Obchodních a platebních podmínek. Nebude-li uvedeno jinak, nabudou změny a aktualizace platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách knižního obchodu Libri kniharium / www.kniharium.online.

Info

Dodání zboží

Copyright 2022 - 2024 © Kniharium.online